back to Homepage

Tôi nghe và thích nhiều thể loại nhạc

Tôi nghe và thích nhiều thể loại nhạc

19 July, 2017

Uncategorized

Tôi nghe và thích nhiều thể loại nhạc, từ tiền chiến, quan họ, cổ điển, flamenco, dân ca Nga, cho đến bolero. Tôi cũng hát được chút ít, tuy nhiên tôi không hát được nhiều thể loại nhạc như vậy. Hầu như tôi chỉ thành công khi hát những bài đầy khí lực, mạnh mẽ, như “O sole mio”, “Phía xa bên kia sông” (nhạc Nga), “Người kéo thuyền trên sông Volga” (nhạc Nga)… Hẳn qua điều này có thể thấy được một phần tư chất của tôi: khả năng dung hóa nhiều thứ, nhưng “đầu ra” về cơ bản là gam mạnh.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top