back to Homepage

SỐ KHỔ

SỐ KHỔ

23 August, 2017

Uncategorized

SỐ KHỔ…
Ngày xưa lúc còn chưa giàu thì đã vất vả vô cùng.
Sợ mối xông, cứ sáng sáng hai vợ chồng còng lưng khênh tiền ra phơi chiều lại cho vô bao cất trở lại kho…
Nay đã giàu, ngỡ là nhàn nhã… hóa ra còn khộ hơn!
Đã đem hết tiền đi mua nhà đất để dành cho gọn nhẹ, nào ngờ sổ đỏ bây giờ cũng hàng trăm bao, chất đầy mấy kho… đem phơi còn vất hơn phơi tiền!
Biết đến bao giờ hết khổ đây hả trời!!!

Back to Homepage

go back to the top