back to Homepage

Ngài là Người Thầy

Ngài là Người Thầy

11 May, 2017

Uncategorized

Ngài là Người Thầy. Cứ Thầy nào dạy không giết người không thù địch không báo oán và không coi ai là kẻ thù thì tôi theo vị Thầy đấy. Đấy không là lừa bịp không là mơ ngủ nói sảng. Nếu lừa bịp thì đã không có Đức Giê-su đã không có các môn đệ, không có giáo hội Công giáo, đã không có Công Nguyên Lịch, đã không có sự rao truyền hãy tha thứ hãy hoà bình mạnh mẽ như hôm nay. Và nếu là giả dối thì đã không thể hết thời nô lệ, hay coi thường nữ giới.. Ngài không là mơ, không là giả. Ngài là thật thật nhất.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Back to Homepage

go back to the top