back to Homepage

“Lúc bé thích đi ra khỏi nhà vì ở nhà chán lắm…

“Lúc bé thích đi ra khỏi nhà vì ở nhà chán lắm…

29 November, 2013

Uncategorized

“Lúc bé thích đi ra khỏi nhà vì ở nhà chán lắm…
Lớn lên rồi lại thích quay về nhà vì ngoài đời ngán lắm.”
See Translation

Back to Homepage

go back to the top