back to Homepage

Kẻ thủ ác có thể chạy chọt qua được các cửa công an

Kẻ thủ ác có thể chạy chọt qua được các cửa công an

24 August, 2017

Uncategorized

Kẻ thủ ác có thể chạy chọt qua được các cửa công an, vk sát, tòa án để chỉ chịu mức 12 năm tù.
Nhưng hàng vạn bệnh nhân đã bị dùng thuốc giả còn sống và người nhà bệnh nhân đã mất vẫn có thể tập hợp để khởi kiện tiếp cơ mà!
Các luật sư giỏi đâu rồi?

Back to Homepage

go back to the top