back to Homepage

Kể ra thì cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đột nhiên rút giấy phép biểu diễn của Ariana Grande vào

Kể ra thì cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đột nhiên rút giấy phép biểu diễn của Ariana Grande vào

25 August, 2017

Uncategorized

Kể ra thì cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đột nhiên rút giấy phép biểu diễn của Ariana Grande vào… giờ chót là có đạo lý.
Vì, ta thử tưởng tượng Ariana mà lên sân khấu đưa cả cái mông to như thế úp vào mặt cục NTBD thì thở làm sao đây?

Back to Homepage

go back to the top