Em

12 May, 2017

Uncategorized

Em – người đàn bà kiêu hãnh. 39 năm nay sống thẳng ngay . Đầu đội trời chân đạp đất. Dám làm dám chịu. Không để cho ai xúc phạm mình lấy một câu..
Hãy luôn chói chang như nắng ở trên đầu !!
P/S: Trong lòng như kim châm muối xát..

Back to Homepage

go back to the top