back to Homepage

DÙNG TỪ CHƯA CHUẨN

DÙNG TỪ CHƯA CHUẨN

22 May, 2017

Uncategorized

DÙNG TỪ CHƯA CHUẨN.
Đọc tiêu đề mình tưởng là ông còn sống mới gọi là “Nguyên”
Đọc đến đoạn dưới thấy nói ông đã chết từ năm 2011? Vậy sao gọi là “Nguyên” mà phải gọi là “Cố” chứ? Tưởng rằng ai đang sống mà được ghi tên đường thì còn hơn cả Bác Hồ làm mình giật cả mình!

Back to Homepage

go back to the top