back to Homepage

Đàn ông nói chuyện với nhau

Đàn ông nói chuyện với nhau

21 March, 2017

Uncategorized

Đàn ông nói chuyện với nhau, bảy phần về lý tưởng, ba phần về phụ nữ. Phụ nữ nói chuyện với nhau, bảy phần về đàn ông, ba phần về lý tưởng.
Vì thế, người ta thường nói, đàn ông chinh phục được thế giới sẽ có được phụ nữ, phụ nữ chinh phục được đàn ông, sẽ có được toàn bộ thế giới.
Lời thề của đàn ông, bảy phần giả, ba phần thật. Do đó, đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Bề ngoài của phụ nữ ba phần thật, bảy phần nhờ trang điểm.
Cho nên, người ta thường nói, đàn ông có gan lớn thì kinh doanh, đàn bà có gan lớn thì không trang điểm.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top