back to Homepage

Có những điều khi biết rõ tôi càng thấy nhiều người không hiểu hết thế nào là giá trị thực

Có những điều khi biết rõ tôi càng thấy nhiều người không hiểu hết thế nào là giá trị thực

11 May, 2017

Uncategorized

Có những điều khi biết rõ tôi càng thấy nhiều người không hiểu hết thế nào là giá trị thực. Nhiều người chỉ thấy giá trị khi họ nhận cái có sẵn, như cho, chứ chưa phải họ làm, hay làm người khởi tạo cái mà lòng họ chưa sâu sắc thì sao khởi tạo được. Vì thế nhiều khi nghĩ sao mọi người không mở ra và tự lực tự cường với những nước Thông sáng rồi khơi nguồn hoà bình chung nhân loại. Giá trị là cái bạn làm ra chứ không là cái bạn được cho dễ dàng.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Back to Homepage

go back to the top