back to Homepage

Có một vấn đề là khi có người yêu

Có một vấn đề là khi có người yêu

19 September, 2017

Uncategorized

Có một vấn đề là khi có người yêu, phụ nữ đại đa số thường quên bạn, có thể trước đây hàng ngày nói chuyện, thì khi một trong hai có người yêu thì những cuộc nói chuyện dần thưa thớt, có thể trước đây ngày ngày gặp gỡ, nhưng khi có bạn trai thì một trong hai cả tháng chua chắc đã chạm mặt.
Và đặt ra một câu hỏi, là câu mà rất nhiều người muốn hỏi, rằng: “Nếu phải lựa chọn, và để phải lựa chọn giữa BẠN THÂN và BẠN TRAI”.
Mọi người sẽ lựa chọn ai?

Back to Homepage

go back to the top