back to Homepage

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

21 July, 2017

Uncategorized

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN 1 – THỪA NHẬN KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN CỦA VIỆC ĐỔ BÙN NẠO VÉT XUỐNG BIỂN VĨNH TÂN.
Đó là nội dung bản Báo cáo dự án thải bùn của chính công ty Vĩnh Tân 1 vừa được báo chí phanh phui. Báo cáo này còn thừa nhận khả năng tiêu diệt bãi san hô quý hiếm Brenda gần đó và đặc biệt là việc chọn địa điểm là để giảm chi phí cho nhà đầu tư với 95% vốn Trung Quốc này.
Dù bản báo cáo này còn nhiều khuất tất và viết theo hướng có lợi cho công ty Vĩnh Tân 1 nhưng những điều nó thừa nhận là một sự thật động trời nữa, trái với những gì Bộ TNMT và cả lãnh đạo Bình Thuận đã tuyên bố, rằng dự án này được kiểm soát và khảo sát kỹ lưỡng, rằng dự án ít gây ô nhiễm môi trường…
Bộ TNMT và lãnh đạo Bình Thuận còn gì để nói nữa không?
See Translation

Back to Homepage

go back to the top