back to Homepage

Cảm ơn tất cả các bạn đội ngũ #MaiHanGroup Mai Xuân Dưỡng #Litus Tran Jenny Lisa Truong

Cảm ơn tất cả các bạn đội ngũ #MaiHanGroup Mai Xuân Dưỡng #Litus Tran Jenny Lisa Truong

13 July, 2017

Uncategorized

Cảm ơn tất cả các bạn đội ngũ #MaiHanGroup Mai Xuân Dưỡng #Litus Tran Jenny Lisa Truong

1 1 1 1 1  
Cảm ơn tất cả các bạn đội ngũ #MaiHanGroup Mai Xuân Dưỡng #Litus Tran Jenny Lisa Truong, chị Bạch Hải #ThoiTrangTre và toàn bộ các bạn hỗ trợ, khách mời, đại sứ đã chuẩn bị một chương trình ra mắt #LoveStone và Quỹ Bàn Tay Vàng vô cùng ý nghĩa, khởi động cho hành trình Đại Sứ Love Stone..phổ cập spa đến mọi nhà Tùng Trương Lin Lin
See Translation

Back to Homepage

go back to the top