back to Homepage

Bỏ biên chế

Bỏ biên chế

22 May, 2017

Uncategorized

Bỏ biên chế!
Nếu thực sự hướng đến một thiết chế xã hội theo kiểu thị trường lành mạnh thì bỏ biên chế, tất cả tuân theo qui luật cung cầu là hợp lý.
Nhưng tại sao lại bỏ biên chế ngành giáo dục trước, trong khi các loại hội, đoàn… một năm tốn hàng chục ngàn tỷ đồng ngân sách (ước tính khoảng 3 tỷ đô la, một con số khủng khiếp) mà không bỏ?
Phải chăng vẫn phải nuôi dạng dư luận viên này?

Back to Homepage

go back to the top