back to Homepage

Ai cũng từng lý trí biết mình “nên làm thế nào”

Ai cũng từng lý trí biết mình “nên làm thế nào”

29 July, 2017

Uncategorized

Ai cũng từng lý trí biết mình “nên làm thế nào”, nhưng cuối cùng cũng vẫn lựa chọn cách làm mà trong mắt người khác bị coi là thiếu lý trí. Không phải bản thân không biết điều đó, chẳng qua là vì có một người mà khiến bản thân mình từ bỏ cả lý trí mà thôi…
See Translation

Back to Homepage

go back to the top